Счетоводни Услуги

Еднократни услуги

• Годишно данъчно и счетоводно приключване, съгласно националното законодателство;
Вашият бизнес се развива, но все още нямате много документи, притеснявате се, че закъснявате и изпускате срокове, но не намирате време да организирате счетоводството си, не можете да попълните сами годишната си декларация, не знаете дали не ви предстои регистрация по ЗДДС?
За Вас предлагаме услугата: „Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на данъчна декларация и годишен отчет”. Предлагаме ви коректен договор за счетоводна услуга, цялостно завеждане на документацията Ви и безплатни консултации през цялата година.
Ние ще прегледаме Вашата документация, ще ви посъветваме относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри. Ще сортираме, класифицираме и обработим цялата счетоводна информация за финансовата година. Ще съставим необходимите отчети във форма, одобрена за вашия тип предприятие. Ще съставим данъчната ви декларация като се съобразим с вида на облагане за дейността ви. Ще подадем всички съставени документи към законовите им получатели – НАП, НСИ. Така ще сте спокойни, че сте спазили всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции.

Ако Вашата фирма не е имала дейност през годината, то Вие имате задължение да подадете данъчна декларация в НАП – специален формуляр за фирми без дейност (ако сте юридическо лице). Трябва да подадете декларация към НСИ, че не сте осъществяли дейност. Трябва да подадете и нулев отчет за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Този отчет е във формата за предприятията с дейност, но някои елементи са с нулева стойност. Неспазването на тези изисквания ще Ви доведе санкции от съответните институции. Ние Ви предлагаме изготвянето на всички документи към НАП, НСИ и Търговски регистър.
• Изготвяне на данъчни декларации на физически лица;
Ако вие сте физическо лице, което е задължено да подава годишна данъчна декларация, но не сте уверени, че ще справите сами, възползвайте се от нашата услуга : „Съставяне на годишна данъчна декларация на физическо лице“. Ние ще попълним необходимите приложения на база предоставените документи, ще изчислим данъчното ви задължение, ще подготвим платежно нареждане или вносна бележка, за да го внесете в приход на бюджета и ще подадем вашата декларация. Така ще сте спокойни, че сте спазали всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции.
• Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;
Ако имате въпроси по счетоводни или данъчни казуси; ако сте работодател и имате трудов спор с работници; ако сте работник и смятате, че правата ви са нарушени – имате нужда от специализирана консултация. Вие можете да се възползвате от устна консултация на място в нашия офис (след предварителна уговорка) или да ви предложим писмена консултация по зададен конкретен казус.
• Подготовка на документи и отчети за кандидатстване за кредитиране пред банкови и други финансови институции (съставяне на отчети, прогнози и др.);
Искате да разширите бизнеса си, имате нужда от допълнително финансиране и се обръщате към банкова институция за кредитен продукт. Банката ще изиска да представите отчети и финансови показатели на вашето дружество, обикновено по предварително зададени от нея параметри и формуляри. Нашата счетоводна кантора ще подготви всички необходими формуляри по образец, с цялата нужна финансова информация. За вас остава да получите одобрение и да се съсредоточите върху бизнеса си!
• Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ;
Всяко местно лице, което има кредитни взаимоотношения с чуждестранни лица, и сумата им е над определени размери, определени в специални наредби на БНБ, е задължено да подава тримесечни отчети, в които се съдържа информация за размера на задължението, лихвата, получените/платени суми в отчетното тримесечие, текущата експозиция, валутата и други параметри. Тези отчети се съставят в определена форма за всеки конкретен случай и се подават до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят данните. Ако вие не можете да се справите с това задължение, нашата счетоводна кантора, ще извърши преглед на документацията ви, ще определи точно кои формуляри трябва да се подадат във вашия конкретен случай и ще ги представи пред БНБ в законоустановения срок.
• Изготвяне на справки и отчети към НСИ по повод попадане в статистически извадки;
Съгласно закона за статистиката, НСИ извършва събиране и обработка на информация, с цел предоставяне на статистическа информация за различни аспекти на стопанския живот. Най-често за тази цел се използват т.нар. „статистически извадки“ – на произволен принцип НСИ избира дружества от различни сфери на икономиката и ги задължава да попълват формуляри за дейността си, на база на които се следят параметрите за развитие на икономиката в отделните браншове. Тази отчети за месечни или тримесечни. Ако вие сте попаднали в такава извадка и не можете да се справите с изготвянето на исканите параметри, то ние ще ви помогнем като обобщим всички необходими данни, попълним формулярите и ги подадем в срок към НСИ по електронен път.

...................................