Счетоводни Услуги

Закриване на фирма

Когато една фирма прекратява своята дейност, по една или друга причина, тя трябва да бъде закрита – започва процес на ликвидация на фирмата. Ликвидацията на фирмата е един дълъг процес, продължаващ между шест месеца и две години в зависимост от размера и вида на фирмата.
Закриването на фирма (ООД и ЕООД):
– Взема се решение за ликвидация на дружеството от съдружниците или от едноличния собственик в зависимост от вида на фирмата;
– Подава се Заявление за ликвидация;
– Прави се проверка на данъчните и други задължения на фирмата;
– Свикване се извънредно общо събрание на съдружниците и вземане на решение за назначаване на ликвидатор. Той може да бъде лице от фирмата или външно лице. Впоследствие ликвидаторът подава заявление за заличаване;
– Публикува се съобщение до кредиторите;
– Вади се удостоверение, че фирмата не дължи осигуровки за работниците и служителите;
– Подготвя се пояснителен доклад за придобитото от фирмата имущество;
– Изготвяне на отчета на фирмата и се подава в Търговския регистър. Известно време след това излиза решението за ликвидация на фирмата.