Счетоводни Услуги

Счетоводни услуги

• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
• Обработка на счетоводните документи – приемане, преглед, класифициране съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
• Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
• Възможност за издаване на фактури от името на клиента (при взаимна договорка);
• Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
• Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
• Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
• Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС;
• Обработване на касовите и банкови разплащания на Доверителя;
• Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;
• Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици – при поискване от Доверителя;
• Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
• Изготвяне и подаване на VIES декларации;
• Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
• Изготвяне на счетоводни справки;
• Обработка на банкови извлечения;
• Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
• Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;
• Отчитане на материалните запаси;
• Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
• Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
• Подготовка на данъчни справки и уведомления;
• Представителство пред органите на НАП и НОИ;
• Счетоводни и трудово – правни консултации;
• Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата.
• Следене на складова наличност;
• Консултации по счетоводни въпроси;
• Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;
• Съставяне на годишни счетоводни отчети;
• Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии;

...................................