Счетоводни Услуги

Публикуване на ГФО

Изготвянето и публикувавето на ГФО и Декларацията е крайна цел нa всяко едно счетоводство. За достигане на тази цел нашите счетоводители трябва де преминат през целият процес – приемане и класифицираве на счетоводните документи, обработка съгласно българското законодателство, годишно приключване на фирмата и систематизиране на цялата информация в Годишния финансов отчет и Годишната данъчна декларация по ЗКПО. Подаването на Годишния отчет в Търговския Регистър се явява, като една своеобразна граница, очертаваща завършека на счетоводното обслужване за една година