Счетоводни Услуги

Регистрация на фирма

Когато едно лице или лица решат да развиват свой бизнес е необходимо преди това да се регистрира фирма – юридическо лице – от която той или те да извършват своята дейност. Лицето предварително избира вида дейност, която ще развива и целите които иска да постигне. Главната цел, разбира се е да се реализира печалба. Това новоизградено юридическо лице ще има своя собственост, своя дейност и свой персонал. Регистрация на фирма се извършва въз основа на Заявление по образец А1 или А4 в зависимост от типа на дружеството, което ще се регистрира.
Ние можем да извършим всички действия, съобразени с българското законодателство с цел регистрация на Вашата фирма. За да започнем процедурата по регистрацията на фирмата ще ни бъде необходима следната информация:
• Името на съответната фирма, седалището и адреса на управление;
• Данни на съдружниците;
• Данните на управителя или управителите на фирмата;
• Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
• Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.
Всичко останало ще свършим ние!

.....................................