Счетоводни Услуги

ТРЗ и Личен състав

Управлението на движението на персонала е сложен процес, който изисква специфични познания по трудово и осигурително законодателство. Поемането му от външна компания може да бъде разходно-ефективен начин за управление на задължения във връзка с наетия персонал.Това ще ви позволи да се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите ви цели.

Това не само ще ви улесни, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на вашите служители.
Ежемесечните изчисления по работните заплати са много важни, защото се гарантира справедливото заплащане на вашите служители като се спазват всички нормативни изисквания и се отчитат добавките, гарантирани по Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Това осигурява и вашето спокойствие, че сте изпълнили всички законови изисквания и няма да имате проблеми при проверки и ревизии от страна на компетентните контролни органи.Ние сме наВаше разположение към всеки един момент за да решим всеки един от Вашите казуси.
Част от ТРЗ услугите, които можем да Ви предложим са:
• Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, за отпуски, наказанияслужебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
• Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП- изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
• Изготвяне на ведомост за работна заплатаи фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци;
• Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6,както и подаването им по електронен път към НАП;
• Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;
• Приемане, класифициране и обработка на болнични листове на персонала на фирмата, създаване на описи и придружителни писма за НОИ;
• Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
• Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
• Попълване на трудови и осигурителни книжки;
• Регистрация на самоосигуряващи се лица;
• Регистриране на назначените и прекратени трудови договори по Интернет;
• Поддържане на лични досиета на персонала;
• Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

...................................